Promotiereglement

 1. Deze regels en alle andere regels die van tijd tot tijd door Shift Active Media Limited (de 'Onderneming', 'we', 'wije of 'ons') of een onderneming van onze bedrijvengroep worden gespecificeerd ('Promotiereglement') zijn van toepassing op elke promotie-actie die door of namens de Onderneming wordt uitgevoerd ('promotie-actie'). Door deel te nemen aan een promotie-actie stemt u ermee in gebonden te zijn aan het Promotiereglement (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) en aan de beslissingen van de Onderneming, die definitief zijn in alle zaken die betrekking hebben op de promotie-actie. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om zichzelf volledig op de hoogte te houden van eventuele updates van het Promotiereglement. De Onderneming behoudt zich het recht voor om een deelnemer en/of winnaar naar eigen goeddunken te diskwalificeren, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving, in overeenstemming met het Promotiereglement.
 2. Alle inzendingen moeten worden ontvangen op de aangegeven plaats tijdens de periode waarin de actie loopt en te late of onvolledige inzendingen worden automatisch gediskwalificeerd. De aangegeven sluitingsdatum en -tijd van een promotie-actie zijn in overeenstemming met Greenwich Mean Time (GMT). Een bewijs van verzending of verzending met de post (indien van toepassing) geldt niet als bewijs van levering of deelname aan de actie. Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor inzendingen die verloren, zoekgeraakt, beschadigd, vertraagd, verkeerd geadresseerd of gemanipuleerd zijn tijdens de levering op de opgegeven plaats, ongeacht de oorzaak, inclusief, bijvoorbeeld, als gevolg van een postfout, apparatuurfout, technische storing, systeem-, satelliet-, netwerk-, server-, computerhardware- of softwarefout van welke aard dan ook.
 3. Inzendingen moeten door een individu worden ingediend (niet via een agentschap of iets dergelijks) en zijn, tenzij anders vermeld, beperkt tot één inzending per huishouden. Inzendingen namens een andere persoon worden niet aanvaard en gezamenlijke inzendingen zijn niet toegestaan. De Onderneming aanvaardt geen inzendingen die (a) automatisch gegenereerd zijn door een computer; (b) in bulk zijn ingevuld of die door de Onderneming naar eigen goeddunken beschouwd worden als meervoudige inzendingen; of (c) inzendingen die door de Onderneming naar eigen goeddunken beschouwd worden als corrupt, onvolledig of beledigend. De prijzen kunnen worden verstrekt door een derde partner of sponsor van de promotie-actie. De Onderneming behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een prijs te vervangen door geld of een prijs van vergelijkbare waarde indien omstandigheden buiten de controle van de Onderneming dit noodzakelijk maken. Prijzen zijn niet onderhandelbaar of overdraagbaar. Er is geen aankoop of betaling nodig om deel te nemen aan een promotie-actie, behalve standaard postkosten (indien van toepassing).
 4. De winnende inzending wordt willekeurig gekozen uit alle correcte antwoorden die aan de deelnamecriteria voldoen. De Onderneming behoudt zich het recht voor om een inzending die niet aan de vereiste norm voldoet, ongeldig te verklaren, waarna zij al dan niet prijzen kan toekennen.
 5. Tenzij anders vermeld, is elke promotie-actie open voor iedereen van 18 jaar en ouder (of meerderjarig in het gebied waar u woont als dit boven de 18 jaar is), met uitzondering van personen die wonen in gebieden onderworpen aan sancties van de VN, en werknemers van:

  1. de Onderneming;
  2. agenten of leveranciers van de Onderneming, die beroepsmatig verbonden zijn met de wedstrijd of het beheer ervan;
  3. elke derde partij die door de Onderneming is aangesteld om de promotie-actie te organiseren en/of te beheren; en
  4. de sponsor(s) /partner(s) van de promotie-actie.
 6. Door mee te doen aan een promotie-actie:

  1. bevestigt u dat u ervoor in aanmerking komt en dat u in aanmerking komt om een prijs op te eisen die u mogelijk wint;
  2. verleent u toestemming aan de Onderneming, aan derden die door de Onderneming zijn aangesteld voor de organisatie en/of het beheer van de promotie-actie en aan de promotiesponsor(s) om uw naam en gelijkenis te gebruiken voor de organisatie en/of het beheer van de promotie-actie, om de winnaar van de promotie-actie bekend te maken en voor aanverwante promotiedoeleinden;
  3. verleent u de Onderneming het recht en een wereldwijde, royaltyvrije en onherroepelijke licentie om winnende inzendingen (inclusief, maar niet beperkt tot, foto's, video's en tekst) te publiceren op haar website https://www.shiftactivemedia.com/ en op alle andere media, of ze nu bekend zijn of in de toekomst worden uitgevonden en in verband met alle publiciteit van de promotie-actie. Alle winnaars zijn verplicht hun volledige medewerking te verlenen aan de Onderneming in verband met hun deelname, de promotie-actie, prijzen of anderszins;
  4. erkent u dat, wanneer de promotie-actie wordt uitgevoerd op de Facebook-pagina van het bedrijf, u informatie bekendmaakt aan het bedrijf en eventuele sponsor(s) / partner(s) van de promotie-actie en niet aan Facebook Ireland Limited of Facebook, Inc. (samen "Facebook");
  5. aanvaardt u dat alle inzendingen na ontvangst eigendom worden van het bedrijf en niet worden geretourneerd. U behoudt alle rechten die u heeft op het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van uw inzending, maar door deel te nemen aan de promotie-actie verleent u het bedrijf en zijn licentiehouders een wereldwijd, royaltyvrij, exclusief en onherroepelijk recht om uw inzending opnieuw te publiceren, te wijzigen en/of te reproduceren;
  6. doet u afstand van alle morele rechten of soortgelijke rechten die u heeft op uw inzending, ongeacht of deze rechten voortvloeien uit de Copyright, Designs and Patent Act 1988 (de 'Wet') of een gelijkwaardige wetgeving waar ook ter wereld;
  7. garandeert u de Onderneming dat, indien van toepassing, de promotionele inzending volledig en origineel van u is en niet volledig of deels gekopieerd is van enig ander materiaal en dat de promotionele inzending niet lasterlijk is, geen schade berokkent aan of inbreuk maakt op de privacy van of anderszins inbreuk maakt op of in strijd is met wettelijke, gewoonterechtelijke, regelgevende of intellectuele eigendomsrechten van een derde partij; en
  8. erkent u dat, indien u de wedstrijd wint, uw contactgegevens (inclusief naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer) kunnen worden verstrekt aan de organisatie die de prijs beschikbaar stelt, om de levering/uitreiking te regelen. Wanneer een dergelijke organisatie buiten de EU gevestigd is, zorgt de Onderneming ervoor dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om alle persoonlijke informatie te beschermen die voor deze doeleinden wordt doorgegeven, in overeenstemming met ons Privacybeleid, dat beschikbaar is op https://www.shiftactivemedia.com/privacy-policy/.
 7. U kunt de kans aangeboden krijgen om u in te schrijven voor een gratis nieuwsbrief of andere dienst van het bedrijf, maar als u dit niet doet, wordt u niet gediskwalificeerd voor een promotie-actie.
 8. Als u een winnaar bent, moet u mogelijk aanvullende informatie verstrekken (inclusief, maar niet beperkt tot, bewijs van leeftijd of identiteit) en/of aanvullende documenten invullen en deze binnen een bepaalde periode aan het bedrijf retourneren. Als u niet binnen de vereiste termijn aanvullende informatie verstrekt en/of aanvullende documenten invult, of als de kennisgeving als niet-bezorgbaar wordt geretourneerd, wordt u gediskwalificeerd als winnaar en wordt er een andere winnaar gekozen.
 9. De details van de winnende inzending(en) worden binnen drie (3) maanden na de sluitingsdatum van de promotie-actie toegestuurd aan iedereen die daarom vraagt. Aanvragen moeten worden gericht aan het postadres (Shift Active Media Limited, First Floor 30 Monmouth Street, Bath, BA1 2AP, Verenigd Koninkrijk) of het e-mailadres (promotions@shiftactivemedia.com) voor inzendingen voor promoties en moeten, indien per post verstuurd, voorzien zijn van een gefrankeerde, enveloppe met eigen adres.
 10. Als u een promotie-actie wint:

  1. de ontvangst van een prijs is afhankelijk van uw naleving van alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften, inclusief, maar niet beperkt tot, het Promotiereglement, alle internationale visa en andere wettelijke vereisten;
  2. u erkent en gaat ermee akkoord dat noch de Onderneming, noch enige promotionele sponsor(s) / partner(s) of een van hun werknemers, agenten of onderaannemers enige aansprakelijkheid tegenover u heeft in verband met uw gebruik en/of bezit van uw prijs, op voorwaarde dat niets in dit Promotiereglement de aansprakelijkheid van een partij zal afwijzen of beperken voor persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door nalatigheid of voor iets anders dat niet wettelijk kan worden uitgesloten of beperkt;
  3. u erkent dat data, locaties, bestemmingen en andere prijsdetails onder voorbehoud van beschikbaarheid zijn. De prijs wordt toegekend in de huidige staat (indien van toepassing). De Onderneming is niet verantwoordelijk voor zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs, noch voor eventuele schade tijdens de levering (verzending) van een prijs;
  4. u gaat ermee akkoord zendingen te identificeren die onderworpen zijn aan wettelijke pre-exportcontroles, en ons te voorzien van informatie en alle noodzakelijke documentatie om te voldoen aan alle toepasselijke voorschriften;
  5. u gaat ermee akkoord dat u de kosten draagt van eventuele aanvullende invoerrechten, kosten, belastingen of soortgelijke heffingen die worden geheven bij de levering van de goederen of hun aankomst op het grondgebied van bestemming, en dat de Onderneming niet verplicht is dergelijke kosten te betalen; en
  6. u aanvaardt de verantwoordelijkheid om op uw kosten de vereisten voor export- en importvergunningen voor de verzending vast te stellen, de vereiste vergunningen te verkrijgen en ervoor te zorgen dat u gemachtigd bent door de wetten van het land/de landen van herkomst en bestemming (waar toepasselijk) die jurisdictie over de goederen uitoefenen.
 11. Als een winnaar van een promotie-actie om welke reden dan ook niet in staat is om een prijs in ontvangst te nemen, of als de Onderneming niet in staat is geweest om, na het leveren van redelijke inspanningen, contact op te nemen met de winnaar, behoudt de Onderneming zich het recht voor om naar eigen goeddunken die prijs toe te kennen aan een alternatieve winnaar (zonder kennisgeving aan de eerst gekozen winnaar). In dat geval heeft de eerst gekozen winnaar geen recht op welk deel van de prijs dan ook. De Onderneming kan in dat geval niet aansprakelijk worden gesteld.
 12. Tenzij anders vermeld in dit Promotiereglement, is de beslissing van de Onderneming definitief en zal er geen correspondentie of discussie worden aangegaan.
 13. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de promotie-actie uit te voeren, contact op te nemen met winnaars (ook wanneer voor een bepaalde promotie-actie contact moet worden opgenomen met de winnaar door een derde die de prijs in het kader van een promotie-actie beschikbaar stelt) en om de gegevens op anonieme basis te segmenteren, in overeenstemming met het privacybeleid van de Onderneming, link : https://www.shiftactivemedia.com/privacy-policy. Er worden geen identificeerbare gegevens gedeeld met derde partijen, behalve om een prijs aan de winnaars van de promotie-actie te kunnen leveren (bijvoorbeeld zodat het merk dat de prijs levert, de bezorging kan regelen).
 14. De Onderneming behoudt zich het recht voor om de promotie-actie op elk moment te annuleren, te wijzigen of aan te passen, indien zij dit nodig acht, of indien zich omstandigheden voordoen waarover zij geen controle heeft, zoals het wijzigen van de regels van een promotie-actie terwijl deze loopt, of het verlengen van de sluitingsdatum.
 15. De Onderneming sluit, voor zover wettelijk toegestaan, alle aansprakelijkheid uit voor hoe dan ook veroorzaakte kosten, claims of verliezen die voortvloeien uit de deelname van een persoon aan een promotie-actie of hun toekenning, of niet-toekenning, van een prijs. Uw wettelijke rechten worden niet aangetast.
 16. Het bedrijf bevestigt dat: promoties en stemmen op een eerlijke, open, rechtvaardige en legale manier worden uitgevoerd; winnaars van promoties en stemmen echt zijn en nooit verzonnen, vooraf gekozen of geplant zijn. Elke volledige en correcte inzending moet een eerlijke kans hebben om te winnen; we zullen nooit iemand vragen zich voor te doen als een deelnemer aan een promotie-actie of een winnaar; prijzen worden nauwkeurig beschreven; en we zullen deelnemers niet misleiden over de aard van een prijs.
 17. De Onderneming zal de persoonsgegevens die zij mag bewaren in haar eigen bestand of in dat van een daartoe gemachtigde agent, bewaren om haar commerciële aanbod aan de gebruikers en kijkers van haar reële of potentiële diensten te optimaliseren. Deelnemers kunnen ook worden gevraagd om toestemming te geven voor het gebruik van deze gegevens door andere zorgvuldig geselecteerde organisaties, die van de Onderneming een licentie kunnen krijgen om deze gegevens te gebruiken.
 18. Dit Promotiereglement en elke promotie-actie die door de Onderneming wordt gehouden in overeenstemming met dit Promotiereglement worden beheerst door Engels recht, en de partijen onderwerpen zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

V1 04.10.2021